ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය 30 වැනි කොටස

Quran in Sinhala(30)-අල්-කුර්ආන් – අර්ථකථනය – 30 ජුස්උව

quran-sinhala30-wamy-120511004626-phpapp01

Leave a Reply

Your email address will not be published.