ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය 29 වැනි කොටස

Quran in Sinhala (29)- අල්-කුර්ආන් – අර්ථකථනය – 29 ජුස්උව

mulk-120518043634-phpapp02

Leave a Reply

Your email address will not be published.