ප‍්‍රශ්නය: කාන්තා ඇඳුම පිළිබද මට විස්තර කරන්න!

ශියානියා….

පිළිතුර: අප වෙබ් අඩවිය තුළ ”හිජාබ් එහි අවශ්‍යතාවය කුමක්ද? ඡු්රඑ-ෂ  ඡු්රඑ-ෂෂ  ඡු්රඑ-ෂෂෂ  ඡු්රඑ-ෂඪ යන මාතෘකාව යටතේ පළවී ඇති ලිපි පෙළ කියවන්න.
අල්ලාහ් ඉතා ඥානාන්විතය!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *