ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය 28 වැනි කොටස

Quran in Sinhala (28)- අල්-කුර්ආන් – අර්ථකථනය – 28 ජුස්උව

qadsami-120603233203-phpapp01

Leave a Reply

Your email address will not be published.