ප‍්‍රශ්නය: රමළාන් සමයේ උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකුට නින්දේදී ධාතු පිටවීම නිසා උපවාසය නිෂ්ඵල වෙයි ද?

මුහම්මද් රිස්වාන්….

පිළිතුර: උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකුට නින්දේ දී ධාතු පිටවීම උපවාසය නිෂ්ඵල නොකරයි. නබි (සල්* තුමන් වරක් මෙසේ ප‍්‍රකාශ කළහ: ”තිදෙනෙකුගෙන් ලියනය ඈත් කොට ඇත. නින්දෙන් පසුවෙන්නා අවදිවන තෙක්, දරුවා වැඩිවියට පත්වන තෙක්, මානසික රෝගියා සුවය ලබන තෙක්” (විස්තර කරන්නේ: අලි (රලි* තුමන්, මූලාශ‍්‍රය: අබූදාවුද්, තිර්මිදි*.
නින්දෙන් පසුවන කෙනෙකු සම්බන්ධව කිසිවක් සටහන් නොවෙයි යන ප‍්‍රකාශය තුළින්, උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකුට නින්දේදී ධාතු පිටවීම එම උපවාසයට කිසිම හානියක් නොකරයි යනු ගම්‍යමාන වෙයි.

අල්ලාහ් ඉතා ඥානාන්විතය!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *