සැකසුම:

මව්ලවි මුර්ෂිඩ් මුලෆ්ෆර්

මව්ලවි මාහිර් රම්ඩීන්

මව්ලවි ඉර්ෂාද් හිල්මි

මව්ලවි නු:මාන් උමර්

සහෝදර මොහොමද් දහ්ලාන්

සහෝදර අයාස් සාලිහ්

ප්‍රකාශනය: සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සංවිධානය

අන්තර්ගතය

මුස්ලිම්වරුන් 10% කට පල්ලි 6300ක් අවශ්‍ය ද?

ආගමික මධ්‍යස්ථානයක අවශ්‍යතාව

ඉස්ලාමීය ආගමික මධ්‍යස්ථානය

මස්ජිදය නැමදුම් ස්ථානයකි

 • සලාතය
 • සිකුරාදා දින ජුම්ආ සලාතය
 • මෘත දේහය සඳහාවූ ජනාසා සලාතය
 • හජ් හා රමළාන් උත්සව සලාතය

මස්ජිදය සමාජ, සංස්කෘතික හා අධ්‍යාපනික මධ්‍යස්ථානයකි

 • සමාජ හා සංස්කෘතික කටයුතු
 • අධ්‍යාපනික කටයුතු

මස්ජිදය පිළිබඳ නීතිමය ප්‍රතිපාදන

 • මුස්ලිම් පල්ලි හා පුණ්‍යභාර හෝ වක්ෆ් පනත
 • මස්ජිද් නිර්මාණය
 • මස්ජිද් පරිපානය

මස්ජිදය හා මුස්ලිම් සමාජය

ආගමික ස්ථාන පිළිබඳ ආගමික මතයන්

 • ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම්
 • බෞද්ධ ඉගැන්වීම්

සමාප්තිය

මුස්ලිම්වරුන්ගේ ආගමික ස්ථාන පිළිබඳ නිකරුණේ ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනාවන්ට නිසි පිළිතුරු මෙම කෘතිය කියවීම තුළින් ඔබට ලැබෙනු ඇත.

පොත කියවීම සඳහා:

මස්ජිදය තුළ සිදුවන්නේ කුමක්ද

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *