කතෘ: ඉබ්නු මන්සූර්

පොතෙහි අන්තර්ගතය

ෂරීආ පිළිවෙත පිළබඳ හැඳින්වීමක්

ෂරීආව යන වචනයෙන් අදහස්වන්නේ කුමක්ද?

ෂරීආ හි අපේක්ෂිත අරමුණු මොනවාද?

යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීම හා සුරක්ෂිත කිරීම පිළිබඳ ඇති ප්‍රධාන කරුණු කුමක්ද?

ෂරීආ පිළිවෙත කෙරෙහි පැවරෙන කාර්්‍ය භාරය කුමක්ද?

හුදූද් යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ෂරීආ පිළිවෙත ක්‍රියාත්මක කිරීම යනු හුදූද් (නිශ්චිත දඩුවම්) ක්‍රියාත්මක කිරීමද?

කියාස් හා තඃසිර් යනු මොනවාද?

මිනිස් ඝාතන

තඃසිර්

හුදූද් (නිශ්චිත දඞුවම්) නොදි වඩා්ත උච්ත වන්නේ චූදිතයාව ප්‍රතිශෝධනය කර ගැනීමද?

ගල්ගසා මරණයට පත් කිරීම හා අත කැපීම ඉතා කෘෘර දඞුවම් නොවේද?

දඞුවම් සම්ප්‍රදායක් අවශ්‍යමද?

ෂරීයා බැංකු යනු කුමක්ද?

මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද නීතිය

ෂරීයාව උගන්වන මද්රසා

නීතිය දඞුවම් හා බුදු දහම

පොත කියවීම සඳහා:

ශරියාව යනු කුමක්ද

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *