රමළාන් සමය සම්බන්ධ සියළු ලිපි

රමළාන් සමය පිළිගැනීමට ඔබ සූදානම්ද?

රමළාන් සමයෙහි ඔසප්වීම වැළැක්වීම සඳහා බෙහෙත් පෙති පානය කිරීමට අවසර තිබේද?

රමළාන් මාසයේ අඹු සැමි සම්බන්ධතාවයන් පිළබඳ ඉස්ලාමයේ පවතින නීති රීතීන් මොනවාද?

උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු දත්මැඳිය හැකිද?

උපවාසය නිෂ්ඵල වෙයිද?

උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු සුව‍ඳ විළවුන් ආළේප කළ හැකිද?

රමළාන් සමයෙහි වැදගත්කම Video & Audio

රමළාන් සමය අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද? Video & Audio

රමළාන් මාසය-1 Video & Audio

රමළාන් මාසය-2 Video & Audio

රමළාන් මාසය-3 Video & Audio

උපවාසයෙහි ඉලක්කය ශ්‍රද්ධාවයි! Video & Audio

‘අවසන් දවස් දහය’ ඔබගේ ජීවිතයේ ඉතා අගනාම කාලයයි!

නවක මුස්ලිමෙකුගේ දෘෂ්ඨි කෝනයෙන් උපවාස ශීලය  Video & Audio

උපවාසශීලයේ සැබෑ හරය Video & Audio

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.