රාත්‍රි කාලයෙහි ඉටු කරන සලාතය!

තරාවීහ්, කියාමුල් ලයිල්, සලාතුල් ලයිල්, සලාතුත් තහජ්ජුද්, සලාතුල් විත්ර් යන විවිධ නාමයන්ගෙන් රාත්‍රි කාලයහෙි ඉටු කරන සලාතය අමතනු ලබයි.

කෙනෙකු ඉෂා සලාතය ඉටු කිරීමේ පටන් ෆජ්ර් සලාතය කැදවීම තෙක් රාත්‍රි කාලයෙහි අතිරේක සලාතයන් ඉටු කිරීමට අවසර පවති.

නබි (සල්) තුමන්ගේ රාත්‍රි කාලයෙහි සලාතය රමළාන් වේවා, වෙනත් කාල වේවා රක්අත් 11 අධික නොවුනු බව ආයිෂා (රලි) තුමිය විස්තර කරයි. එම සලාතය ඉතා දිගු රක්අත් වශයනේ එතුමන් ඉටු කළහ.

රාත්‍රි කාලයෙහි අවසන් සලාතය බවට ව්ත්ර් පත්විය යුතුයි. විත්ර් යනුවෙන් අදහස් වන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවයි. රාත්‍රියෙහි විත්ර් සලාතය ඉටු කළ කෙනෙකු තහජ්ජුද් වේලාවෙහි නැගිට සලාතය කිරීමට සිතයි නම් එයට ඔහුට අනුමැතිය පවති. නමුත් යළි වරක් ඔහු විත්ර් සලාතය නොකළ යුතුයි. එක් රාත්‍රියක ව්ත්ර් දෙකක් නොමැති බව නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. තහජ්ජුද් සලාතය කිරීම පුරුද්දක් කරගත් කෙනෙකු විත්ර් සලාතය ඉන් පසු කිරීමයි ඉතා නියම ක්‍රමය වන්නේ.  විත්ර් සලාතය රක්අත් තුනක් වශයෙන් ඉටු කරන විට ම:රිබ් සලාතය සේ ඉටු නොකළ යුතුය. අවසන් රක්අතයෙහි පමණක් අත්තහියියාත්හි වාඩිවී සලාම් දිය යුතුය. රාත්‍රි කාලයෙහි සලාතය සදහා ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨවූ වේලාව රාත්‍රිෙයහි අවසන් හෝරාවයි. විත්ර් සලාතයෙහි අවම රක්අත් සංඛ්‍යාව එක් රක්අතයකි. රමළාන් සමයෙහි රාත්‍රි සලාතය (තරාවිහ්) සලාතය ඉටු කරන ඉමාම් පිළිපදිමින් කෙනෙකුට ඉෂා සලාතය ඉටු කළ හැක. ඔහු ඉෂා සලාතය ඉටු කිරීමේ චෙතනාවෙන් එම සලාතයට එක්වී ඉමාම් සලාම් දීමෙන් අනතුරුව නැගිට ඉතිරි රක්අත් දෙක ඉටු කළ යුතුය. මගියෙකු වශයෙන් සිටින විට විත්ර් සලාතය වාහනයේ වාඩිවී ඉටු කිරීම නබි (සල්) තුමන්ගේ උස්ස මග පෙන්වීමකි. එවිට කිබ්ලාවට මුහුණලා සිටීම අවශ්‍ය නැත. නමුත් අනිවාර්්‍ය සලාතය සදහා මගියෙකු කිබ්ලාවට මුහුණලා සිටිය යුතුය.

By Azhar Yoosuf

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.