උපවාසයෙහි ඉලක්කය ශ්‍රද්ධාවයි!

පුරා මාසයක් උපවාසය නම් යාඥාව ඉටු කිරීම තුළින් අපි ශ්‍රද්ධාවන්තයින් බවට පත්විය යුතුයි. අපි ශ්‍රද්ධාවන්තයින් බව තහවුරු කරන්නේ කෙසේද? අපි එම උසස් ඉලක්කය කරා ළගාවූ බව නිශ්චිත කරගන්නේ කෙසේද? ශුද්ධවූ අල්කුර්අානය ශ්‍රද්ධාවන්තයින්ගේ උසස් ගුණාංග පිළිබද සදහන් කරයි. එම ගුණාංග අපි දැන් එකින් එක විමසා බලමු. ඒ තුළින් අපට තහවුරු කළ හැක අපි ශ්‍රද්ධාවන්තයින් ද නැත්න්ම ඒ තුළ අඩුවක් පවතීද, දුර්වලතා පවතින අංශ කුමක්ද? ඒවා හදාගෙන ශ්‍රද්ධාවේ ඉලක්කය සැපිරීමයි අපේ ඉලක්කය විය යුත්තේ.

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පවසන ශ්‍රද්ධාවන්තයින් සතු උසස් ගුණාංග:

1- ශ්‍රද්ධාවන්තියින් අදෘශ්‍යමාන දේ විශ්වාස කරති. (අල්ලාහ් හා ඔහුගේ දූතවරයා විශ්වාස කිරීමට අණ කළ අදෘශ්‍යමාන සියල්ල කිසිදු පැකිලීමකින් තොර අවංකව, මුළු සිතින් විශ්වාස කරති).

2- ඔවුන් සලාතය ස්ථාපිත කරති.

3- අල්ලාහ් පිරිනැමූ දෙයින් ඔහුගේ මාර්ගයේ වියදම් කරති.

4- අවසාන දූතවරයා මුහම්මද් නබි (සල්) තුමන්ට අනාවරණය වූ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය හා ඊට පෙර වූ දූතවරුන්ට අල්ලාහ්ගෙන් අනාවරණයවූ ග්‍රන්ථද ඔවුන් විශ්වාස කරති.

5- අවසාන දිනය කෙරෙහි තිරසාර වූ විශ්වාසයකින් පසුවෙති.

(අල්බකරා 2 පරිච්ඡදෙයෙහි 3,4,5, පාඨ තුළ මෙම කරුණු සදහන් වෙයි).

6- ශ්‍රද්ධාවන්තයින් ඔවුන් සතුව ධනය පවතින විටද, ඔවුන්ගේ දිළිදු භාවයේද අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි වියදම් කරති.

7- ඔවුන් කෝපය ගිල මිනිසුන්ට සමා කරති.

8- ඔවුන් අශීලාචාර ක්‍රියාවක් කළ විට හෝ තමන්ටම අයුක්තිය කගරත් විට අල්ලාහ් සිහිකරමින් ඔහුගෙන් සමාව අයදිති.

9- ඔවුන් දැන දැනම අඛණ්ඩව පාපෙයහි නොසිටිති.

(ආල ඉම්රාන් 3 පරිච්ඡදෙයෙහි 134, 135 පාඨ තුළ මෙම කරුණු සදහන් වේ).

10- අල්ලාහ් කෙරෙහි විශ්වාසය තබති.

11- අවසාන දිනය කෙරෙහි විශ්වාසය තබති.

12- දේව දූතවරුන් කෙරෙහි විශ්වාසය තබති.

13- දේව ග්‍රන්ථ කෙරෙහි විශ්වාසය තබති.

14- ශාස්තෘවරුන් කෙරෙහි විශ්වාසය තබති.

15- ලේ ඥාතීන්ට, අනාථයින්ට, දිළින්දන්ට, මගීන්ට, යාචකයින්ට, වහල්ලන් නිදහස් කිරීම සදහා තම ධනය අල්ලාහ් මත පවතින ප්‍රිය භාවය නිසාම පිරිනමති.

16- සලාතය ස්ථාපි කරති.

17- සකාත් (ශුද්ධකාරක බද්ධ) පිරිනමති.

18- දුන් පොරොන්දුව ඒ අයුරින්ම ඉටු කරති.

19- දිළිදු භාවයෙහි, රෝගි අවස්ථාවෙහි, සතුරන් සමග සටන් බිමෙහිද ඉවසීමෙන් සිටිති.

20- ඔවුන්ගේ වචනයෙහි, ක්‍රියාවෙහි, ජීවිතයෙහි සියළු සත්‍ය්‍ය වන්තයින් ලෙස කටයුතු කරති.

(අල්බකරා 2 පරිච්ඡදෙයෙහි 177 පාඨය තුළ මෙම කරුණු සදහන් වෙයි).

මෙම උසස් ගුණාංගවලට හිමිකම් කීමට අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු. උදාවී ඇති රමළාන් සමයේ උපවාසය නම් යාඥාව නිසි අයුරින් ඉටු කර ශ්‍රද්ධාව නම් ඉලක්කයට ළගා වී ශ්‍රද්ධාවන්තයින් සතු උසස් ගුණාංගයන්ට හිමිකම් කියමු.

By Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.