ඔබේ දිවියේ අගනාම දවස උදාවීමට නියමිතයි!

ඔබේ මුළු ආයු කාලයේම කරන යහපතට වඩා එක් රාත්‍රියකින් ඔබට ලැබෙන මහඟු භාග්‍යය.

අවුරුදු 83 ක්, මාස 4 ක ට වඩා යහපත් ක්‍රියාවන් කළ මහඟු තිළිණය ඔබට ලැබෙන රාත්‍රිය උදාවීමට නියමිතයි.

මෙම මහඟු භාග්‍යය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ වැය කළ යුතු කාලය පැය 9 ක් හෝ 10 ක්, විනාඩි 600 ක්. ඔත්තේ සංඛ්‍යාෙවෙන් යුත් රාත්‍රි පහ 21,23,25,27,29, රාත්‍රි පහකට පැය 10 බැගින් පැය 50 කි. විනාඩි 3000 කි. මෙතරම් ඉතා සුළු කාලයක් යහපත් ක්‍රියාවන්හි නියැලෙමින් ආයු කාලයටත් වඩා යහපත කළ ප්‍රසාද ලැබීමේ මහඟු භාග්‍යය කවුරුන් නම් පැහැර හරීද?

“ලයිලතුල් කද්ර් රාත්‍රියෙහි විශ්වාසයෙන් යුතුව යහපත අපේක්ෂා කරමින් කවුරුන් යාඥා කරයිද ඔහුගේ පෙර කළ පාපයන්ට සමාව ලැබෙනු ඇත” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ්‍රය: බුහාරි 1901).

“කවුරුන් එම රාත්‍රියෙහි භාග්‍යය අත්පත් කරගත්තේද ඔහු සියළු භාග්‍යයන් අත්පත් කරගත්තේය. කවුරුන් එම භාග්‍යය අහිමි කරගත්තේද ඔහුට සියළු භාග්‍යයන් අහිමිවිය”. යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ්‍රය: තිර්මිදි 2016).

යහපතත් සමග මහ පොලොවට බැස පැමිණෙන දේව දූතවරුන්, යාඥා කරන්නන් වෙනුවෙන් උදෑසන තෙක් දේව දූතවරුන්ගේ ප්‍රාර්ථනා, මේ සියළු සෞභාග්‍යය ඔබ වෙනුවෙන් බව අමතක නොකරන්න.

සැබෑවූ මතු ලොව ජීවිතය තුළ මිළ කළ නොහැකි ස්වර්ගයෙහි උසස් පදවීන්ට ඔබ හිමිකම් කිව යුතුද? මෙතරම් මහඟු අවස්ථාවක් වෙනත් නැත.

අද සිටම, මේ මොහොතේ සිටම සූදානම් වන්න, ඉතිරිව පවතින රමළාන් අවසන් දවස් දහයම යහපත වෙනුවෙන් කැප කරන්න. මේ ඔබේ ජීවිතයෙහි අල්ලාහ් ඔබ වෙනුවෙන්ම දායාද කළ සුවිශේෂි අවස්ථාවයි. මෙය ඔබේ ජීවිතයෙහි අවසන් රමළානය විය හැක. අවස්ථාවෙන් උපරිම ඵල නෙලා ගන්න. ඔබේ ලෞකීක කටයුතු මදකට ප්‍රමාද කර උදාවීමට නියමිත රමළාන් අවසන් දහය ඔබේ සදාතනිකවූ සෞභාග්‍යයමත් ස්වර්ගය සදහා වෙන්කරගන්න.

By Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.