අල්ලාහ්ගේ සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව හිමි නබි (ﷺ) තුමන් මතු සදහන් කරුණුවලින් අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පැතුවේ නම්, අපි කී වාරයක් ඔහුගෙන් ආරක්ෂාව පැතිය යුතුද? මෙම ලිපියේ අරමුණ ආරක්ෂාව පැතිය යුතු එම කරුණු සම්බන්ධව මනා අවබෝධයක් ලබාගෙන එම කරුණු වලින් අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන අතර එයින් ඈත්විය යුතු කරුණු වලින් ඈත්වී සිටීමයි.

1- අපොහොසත්කම

2- අලසකම

3-  බියගුළුකම

4- මසුරුකම

5- වයෝවෘද්ධ බව

6- මිනීවලෙහි දඬුවම

එම ප්‍රාර්ථනාව:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

(මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 7081)

1- ප්‍රෙයා්ජනවත් නොවන දැනුම.

2- අල්ලාහ්ට බිය නොවන සිත.

3- තෘප්තිමත් නොවන ආත්මාව.

4- නොපිළිගැනෙන ප්‍රාර්ථනාව.

එම ප්‍රාර්ථනාව:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا

(මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 7081)

නබි (සල්) තුමන් සලාතය අවසානයේ සලාමී කීමට පෙර අල්ලාහ්ගෙන් ආර්ක්ෂාව පැතූ කරුණු තවද සමාජයට ද ආරක්ෂාව පතන ලෙස නියෝග කළ කරුණු:

1- මිනීවලෙහි දඬුවම

2- දජ්ජාල්ගේ අර්බුදය

3- ජීවත් වන විට ඇතිවන අර්බුද

4- මිය යන විට, මිය යෑමෙන් පසු ඇතිවන අර්බුද

5- පාපිෂ්ට ක්‍රියාවන්ගෙන්

6- ණය බරින්

එම ප්‍රාර්ථනාව:

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

(මූලාශ්‍රය: බුහාරි 832).

වෙනත් වාර්තාවල නිරයේ දඬුවමින්ද ආක්ෂාව පැතූහ යනුවෙන් සදහන් වෙයි.

එම ප්‍රාර්ථනාව:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

(මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 1352).

By: Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *