ජයග්‍රහණය හිමි විශ්වාසවනත්යින්ගේ උසස් ගුණාංග!

සැබවින්ම ජයලැබූ විශ්වාසවන්තයින්ගේ උසස් ගුණාංග:

1- ඔවුන් ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව බිය බැතිව සලාතය ඉටු කරති.

2- ඔවුන් අනවශ්‍ය දෙයින් ඉවත්වී සිටිති. තමන්ගේ කට හා කය අනවශ්‍ය දෙයින් ආරක්ෂා කරගනිති.

3-සකාත් (ශුද්ධකාරක බද්ධ ගණන් බලා නොවරදවා) ඉටු කරති.

4- තමන්ගේ රහස්‍ය ස්ථාන අපචාරයෙන් ආරක්ෂා කරගනිති. කාමය වරදවා හසුරුවීමෙන් තමන්ව ආර්ක්ෂා කරගනිති.

5- සිය භාර්්‍යාවන් හා දකුණු අත හිමිකරගත් (වහල්ලියන්ගෙන්) පමණක් ලිංගික අවශ්‍යතාව ඉටුකරගනිති.

6- ඔවුන් කෙරෙහි විශ්වායස තබමින් බාර දෙනු ලැබූ දේ හා ඔවුන් දුන් පොරොන්දු නිසි අයුරින් ඉටු කරති.

7- සලාතය නිසි වේලාවට යහපත් අයුරින් ඔවුන් ඉටු කරති.

මොවුන් උසස් ස්වර්ගයට හිමිකම් කියති, එහි සදාතනිකව වෙසෙති.

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ අල්මුඃමිනූන් 23 වැනි පරිච්ඡේදයෙහි 1 සිට 11 වැනි පාඨ තුළ සඳහන් මෙම උසස් ගුණාංග, ජයග්‍රහණය සඳහාවූ උසස් ගුණාංග වේ. ස්වර්ගයට හිමකම් කියන්නන්ගේ උසස් ගුණාංග වේ. මෙම උසස් ගුණාංග අප තුළද වර්ධනය කරමින් ජයග්‍රහණයට හිමිකම් කියමු.

By Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.