ශුද්ධවූ මදීනා නගරය හා මස්ජිදුන් නබවිය බැහැ දැකීම! 

පරිවර්තනය: මව්ලවි අබූ සමා සමීන් නජාහි.

ශුද්ධවූ මදීනා නගරය යනු නබි (ﷺ) තුමන් සංක්‍රමණය කල හා ඉන් පසු වාසය කල නගරයයි. එම නගරයේ නබි (ﷺ) තුමන් ගමන් කරන්නට අනුමත කල ශුද්ධවූ ස්ථාන තුනකින් එකක් වන මස්ජිදූන් නබවිය ද පිහිටා ඇත.නබි (ﷺ) තුමාණන් මෙසේ පවසයි: ශුද්ධවූ මස්ජිද් තුන හැර (වෙනත් ස්ථානයන්ට) වන්දනා නොකරන්න එය නම්: මස්ජිදුල් හරාම්, මස්ජිදුන් නබවිය, මස්ජිදුල් අක්සාව වේ. (මූලාශ්‍රය: බුහාරි 1189).

මස්ජිදූන් නබවිය බැහැදැකීම හජ් යාඥාවෙහි කොන්දේසියක් හෝ අනිවාර්්‍යය කටයුත්තක් නොවේ. හජ් යාඥාව හා ඒ අතර කිසිදු සම්බන්ධ තාවක් නොමැත. එයට ඉහ්රාමයෙන් සැරසීමට ද අවශ්‍ය නැත. වසරේ කුමන අවස්ථාවක වූවද එය බැහැදැකීමට අනුමැතිය පවති. කාහට එය බැහැදැකීම සදහා අල්ලාහ් භාග්‍යය පිරිනැමුවේද ඔහු මස්ජිදුන් නබවියට ගොස් සලාතය කිරීම ඉතා ශ්‍රේෂඨය. එම මස්ජිදයේ සලාතය කිරීමයනු මස්ජිදුල් හරම් හැර වෙනත් මස්ජිදයන්හි සලාතයන් දහසක් කිරීමට වඩා යහපත්ය. මක්කාවෙහි ඇති මස්ජිදුල් හරාම්හි ඉටු කරන සලාතය වෙනත් මස්ජිදයන්හි ඉටු කරන සලාත ලක්ෂයට වඩා වැදගත්ය.

මස්ජිදුන් නබවියට ඇතුල් වන විට දකුණු පාදය ඉදිරියට තබා පහත සදහන් ප්‍රර්ථනාව කියයි:

බිස්මිල්ලාහි වස්සලාතු වස්සලාමු අලා රසූලිල්ලාහ් අඌදූබිල්ලාහිල් අළීම් වබි වජිහිහිල් කරීම් වසුල්තානිහිල් කදීම් මින්ෂ්ෙෂෙතානිර් රජීම් අල්ලාහුම්ම ෆ්තහ්ලී අබ්වාබ රහ්මතික්.

පොදුවේ මෙම ප්‍රාර්ථනාව වෙනත් මස්ජිදයන්ට ඇතුල් වන විටද කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවයි.

මස්ජිදූන් නබවියට ඇතුල් වූ පසු:

මස්ජිදය වෙනුවෙන් වූ රකඅත් දෙක ප්‍රමාද නොවී ඉටුකරයි. එම රකඅත් දෙක (රවුළා නම් ස්ථානයේ ඉටු කිරීම ඉතා අගනේය. එය නබි (ﷺ) තුමානන්ගේ නිවස හා මිම්බරය (වේදිකාව) අතර ඇති ස්ථානයයි. එයට නොහැකිවූ මස්ජිදයෙහි කුමන ස්ථානයක හෝ ඉටු කළ හැකිය. ඉන් පසුව නබි (ﷺ) තුමන් මිහිදන් කළ ඇති ස්ථානය වෙත ගොස් එයට මුහුනලා සිටිමින් සලාමය පවසයි.

සලාම් කිව යුතු ආකාරය:

අස්සලාමු අලෙයික  අයියුහන් නබියියු වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු තවද එතුමා වෙත සලවාතයද පවසයි.

තවද අල්ලාහුම්ම ආතිහිල් වසීලත වල් ෆළීලත වබ්අත්හු මකාමම් මහ්මූදල්ලදී වඅද්තහු අල්ලාහුම්ම අජ්රුහු අන් උම්මතිහි අෆ්ළල් ජසා: මෙසේ කීමද වරදක් නොවේ

මදක් ඉදිරියට ගමන් කර: 

අබූ බක්ර් සිද්දීක් රළියල්ලාහු අන්හු තුමාගේ සොහොන වෙත නැවතී එතුමාට සලාමය පවසා එතුමාට අල්ලාහගේ කරුණාව හා සමාව හා තෘප්තිය ලැබීමට ප්‍රාර්ථනා  කරයි.

මදක් ඉදිරියට ගමන් කර:

උමර් ඉබ්නු හත්තාබ් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාගේ සොහොන ඉදිරියෙහි නැවති:

එතුමාටද  අල්ලාහගේ කරුණාව හා සමාව හා තෘප්තිය ලැබීමට ප්‍රාර්ථනා කරයි.

මස්ජිදුන් නබවියට බැහැ දැකීමට පැමිණෙන වන්දනා කරුවන් අතුරින් සමහරුන්  ඉස්ලාමයේ කිසිදූ සාධකයක් නොමැති නූතන හා වැරදි ක්‍රියාවන් කරයි.

සමහර වැරදි ක්‍රියාවන්:

එහි අවට වටපිටාව ස්පර්ශ කිරීම.

සොහොනට මුහුනලා සිට ප්‍රාර්ථනා  කිරීම.

ප්‍රාර්ථනා  කරන විට කිබ්ලා දෙසට මුහුනලා සිටීමයි නියම ක්‍රමය වන්නේ.

වන්දනා කරුවන්ට පහත සදහන් ක්‍රියාවන් සුන්නත් වේ:

1- බකී:හි ඇති තුන්වන හලීෆා උස්මන් බින් අෆ්ෆාන් රළි තුමාගේ සොහොන හා අනෙකුත් බොහෝ සහාබා වරුන්ගේ සෙහොන් බැහැ දැක ඔවුන්ට සලාම් පැවසීම.

2-  උහද්හි මිහිදන් කළ ඇති දිවි පිදූ වීරයන්ගේ නායක හම්සා බින් අබ්දූල් මුත්තලිෆ් රළියල්ලාහු අන්හු තුමා ඇතුලූ තවත් දිවි පිදු වීරයන්ගේ සොහොන් බැහැ දැක ඔවුන්ට සලාම් පැවසීම. ඔවුන් වෙනුවෙන් අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කිරීම.

“අස්සලාමු අලෙයිකුම් අහ්ලද්දියාරි මිනල් මුඃමිනීන් වල් මුස්ලිමීන් වඉන්නා ඉන්ෂා අල්ලාහු බිකුම් ලලාහිකූන් නස්අලූල්ලාහු ලනා වලකුම් ආෆියහ්”

3-  මස්ජිදුල් කුබාවට යෑම. එය  නබි (ﷺ) තුමන් දිරිගැන් වූ ක්‍රියාවකි. එම මස්ජිදයට  යන විට සිය නිවසේ  දෝවනය කර පිරිසිදූව යෑම. මන්ද, නබි (ﷺ) තුමන් ප්‍රකාශ කල බව සහ්ල් බින් හනීෆ් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා දැනුම් දෙයි: ¸”කවරෙකු තම නිවසේ දෝවනය කර මස්ජිද් කුබාවට ගොස් රක්අත් දෙකක් සලා කරන්නේද ඔහුට උම්රා කළා හා සමාන කුසල් ලැබෙනු ඇත”.

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් රලියල්ලාහු අන්හුමා ප්‍රකාශ කරයි: නබි (ﷺ)  තුමන් වාහයෙහි හා පා ගමනින්  කුබා මස්ජිදයට පැමිණෙයි. (මූලාශ්‍රය: බුහාරි 1194).

4-  ශුද්ධවූ මදීනා නගරයෙහි මෙම මස්ජිදය හැර වෙනත් කිසිදු මස්ජිදයකට හෝ ස්ථානයකට වන්දනා කරන්නට කිසිදු අනුමැතියක් නැත.

කිසිදු ප්‍රයෝජනයකින් තොරව කෙනෙකු තමන්ව වෙහෙසට පත්කිරීම අවශ්‍යය නොවේ. නිකරුනේ  කිසිදූ ප්‍රතිඵලයකින් තොරව ගමන් කිරීම අවශ්‍යය ද නොවේ.

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.