සෑම දහමකම එම දහමේ කටයුතු සඳහා ආගමික ස්ථාන පිහිටුවා තිබීම අප පොදුවේ දකින තත්ත්වයකි. නැමදුම් ඉටු කිරීම, ආගමික දේශනා පැවැත්වීම, ආගමික අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යෑම මෙන්ම සමාජ හා සංස්කෘතික කටයුතු ඉටු කිරීම වැනි මිනිසාගේ යහපත උදෙසා කරන්නා වූ ක්‍රියාවන් සඳහා මෙම ආගමික ස්ථාන කටයුතු කරන බව අපි දැක ඇත්තෙමු.  ඉහතින් අසා ඇති ප්‍රශ්නය අනුව පල්ලිය හෝ මුස්ලිම් පල්ලිය යනුවෙන් හැඳින්වෙන ඉස්ලාමීය ආගමික ස්ථානය වූ  මස්ජිදයයි. සලාතයේ ඉරියව්වක් වන ‘සුජූද්’ යන පදය පදනම් කර ගෙන මෙයට මෙම නම ලැබී ඇත. එය පසඟ පිහිටා කරන්නා වූ දණින් වැටී නළල බිම තබා කරන නැමදුමේ ඉරියව්වයි.  මස්ජිදයේ මුලික අරමුණු පහත සඳහන් අයුරින් නිර්වචනය කළ හැක.

“අදාළ මුස්ලිම් ජන සමුහයේ ආගමික, සමාජ, සංස්කෘතික, ආධ්‍යාත්මික හා අධ්‍යාපනික කටයුතු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ආගමික ස්ථානය ලෙස මස්ජිදයක මුලික අරමුණු දැක්විය හැක.”

වර්තමානයේ ආගමික හා වවිධ සමාජ හා සංස්කෘතික කටයුතු මස්ජිදයක සිදුකරන අවස්ථාවන් හි මුස්ලිම් නොවන සහෝදර ජනයා එයට සහභාගී වීම පොදුවේ දක්නට ඇති දෙයකි. මෙයට අමතරව මුහම්මද් තුමාණන්ගේ කාලයේ නජ්රාන් ප්‍රදේශයෙන් පැමිණි කිතුනු පුජක හා ගිහි පිරිසකට මදීනා නගරයේ පිහිටි මස්ජිදයේ නවාතැන් පහසුකම් සලසා දී දින කිහිපයක් සාකච්ඡා කළ බව දැක්වේ. එහෙයින් මස්ජිදයට මුස්ලිම් නොවන පිරිසට ඒමට කිසිදු බාධාවක් නොමැති බව ඉතාමත් අවධාරණයෙන් යුතුව පවසා සිටින්නෙමු.

By: එම්.අහ්මද් දහ්ලාන්

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *