සෞභාග්‍යයමත් රමළාන් සමයේ උදාවත් සමග!

සෞභාග්‍යයමත් රමළාන් මස උදාවත් සමග අල්ලාහ් ඔබ වෙනුවෙන්
නිවේදකයකු පත්කර, ඔහු මෙසේ නිවේදනය කරයි: යහපත ප්‍රිය කරන්නානි යහපත පිළිගන්න. (එය කරා ඉක්මන්වන්න). අයහපත ප්‍රිය කරන්නානනි අයහපත නතර කරන්න. (එය නොකරන්න).
ස්වර්ගයෙහි දොරටු විවෘත කරයි.
නිරයෙහි දොරටු වසයි.
දුෂ්ඨ ෂෙයිතානුන්ට විලංගු දමයි.
නිරයට අයත් අය නිදහස් කරයි.

(මූලාශ්‍ර: බුහාරි, මුස්ලිම්, තිර්මිදි).
 
මෙවන් යහපත් පිංබර පරිසරයක් ඔබ වෙනුවෙන් උදාකර දෙන අල්ලාහ් වෙනුවෙන් ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද? ඔබ අල්ලාහ්ට කෘතඥ විය යුතු නොවේද, ඔහුව සතුටට පත් කළ යුතු නොවේද? ඔහුට පිටුපා කටයුතු කිරීමට සමු දිය යුතු නොවේද? පාපයන්ට ඔහුගන් පව් සමා අයදිය යුතු නොවේද? ? ඔබ අල්ලාහ් වෙනුවෙන් කරන සෑම යහපතකම  මුළු වාසිය ඔබටයි, මන්ද ඔබේ යාඥාවන් කෙරහෙි අල්ලාහ්ට කිසිදු අවශ්‍යයතාවක් නොමැත. අල්ලාහ් සියල්ල කරන්නේ ඔබේ යහපත වෙනුවෙන්, ඔහු ඔබට ප්‍රිය කරන්නේ යහපත පමණයි. ඔහු ඔබට ප්‍රිය කරන්නේ සමාව පිරිනැමීමටයි.
 අදම පාපයට සමුදෙන්න! යහපත කරා ඉක්මනින් පැමිණෙන්න, වීවෘතවූ ස්වර්ගයට ඇතුල්වෙන්න. නිරයෙන් අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න. රමළාන් නොවන මාසවල ඔබේ ප්‍රකට හතුරා වන ෂෙයිතාන්ව පරාජය කිරීමට තරමි විශ්වාසයක් ඔබ තුළ වර්ධනය කරගන්න. ඔහුව පරාජය කළ හැකි එකම ආයුධය දේව විශ්වාසය බව අමතක නොකරන්න. සැදැහැවතුන්ගේ තෝතැන්නක්ව පවතින උතුම් රමළාන් සමය යාඥාවන්, යහපත් ක්‍රියාවන් තුළින් වර්ණවත් කරන්න. රයියාන් නම් දොරටුවෙන් ස්වර්ගයට පිවිසෙන්න අද සිට ඔබව සූදානම් කරගන්න.
By: Azhar Yoosuf
www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.