රමළාන් දැනුම මිනුම තරඟය!-03

1- උපවාසයෙන් පසුවෙන්නා සතුටට පත්වන අවස්ථා දෙකක් ඇත. ඒ අවස්ථා දෙක කුමක්ද?

2- අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි දවසක් උපවාසයෙන් පසුවෙන්නාට ලැබෙන භාග්‍යය කුමක්ද?

3- උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු සමග අනවශ්‍යය ආරවුල් වල කෙනෙකු පැටලෙන විට ඔහු කුමක් කළ යුතුද?

4- සහර් කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ නබි වදනක් සඳහන් කරන්න!

5- රමළාන් දහවල් කාලයෙහි උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු සිය බිරිඳ සමග සංසර්ගයෙහි යෙදුනේ නම් ඔහුට අනිවාර්්‍යය වන්නේ කුමක්ද?

6- වයෝවෘද්ධ බව නිසා හෝ තද රෝගි තත්ත්වය නිසා උපවාසය කිරීමට නොහැකි තරම් දුබලව සිටින්නන්ගේ නීතිය කුමක්ද?

7- උපවාසය අනිවාර්්‍යය වීමට පවතින කොන්දේසි මොනවාද?

8- මගීන් උපවාසය කිරීමද වැදගත්? නැතහොත් නොකර සිටීම ද?

9- උපවාසයෙන් පසුවෙන්නාට අල්ලාහ් ඉදිරියෙහි ලැබෙන ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් සඳහන් කරන්න!

10- උපවාසයෙන් මිදීම ඉක්මන් කිරීමේ රහස කුමක්ද?

මතු සදහන් ප්‍රශ්නවලට දින පහක් ඇතුලත (28-05-2018 පෙර) පිළිතුරු ලියා එවන්න. ජයග්‍රහකයින්ගේ නම් හා විස්තර ඔබලා කැමති නම් පමණක් අපේ යා යුතු මග අඩවියේ පළ කරමු. (එයද සදහන් කරන්න). මෙම තරඟයේ අරමුණ ඔබේ ආගමික දැනුම වර්ධනය කිරීමයි.

yayutumaga@gmail.com

yayutumaga facebook inbox

whatsapp 00966504774197

මෙයින් කැමති එකට ඔබේ පිළිතුරු ලියා එවන්න.

තව දින තුනකින් තවත් රමළාන් හා උපවාස සම්බන්ධ ප්‍රශ්න දහයක් පළකරමු. ඔබේ මිතුරන් සමගද මෙම යහපත බෙදාගන්න.

By: Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.