උතුම්වූ අරෆා දිනයෙහි සුවිශේෂත්වයන්!

1- උතුම්වූ මාස හතර අතුරින් එක් මසක ඇති දිනයකි.

2- හජ් මාස අතුරින් එක් මසක ඇති දිනයකි.

3- නියමිත දිනයන් යනුවෙන් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි අල්ලාහ් ප්‍රශංසා කරන දින අතුරින් එකකි.

4- අල්ලාහ් දිවුරන දින 10 අතුරින් එකකි. 

5- වසරේ සෙසු දිනවලට වඩා යහපතට මහගු ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් හිමිවන දින දහය අතුරින් එකකි.

6- අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි ජිහාද් කිරීමට වඩා එම දින ඉටු කරන යාඥාවන් ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

7- අල්ලාහ් දහම හා ඔහුගේ දායාද සම්පූර්ණ කළ දිනයයි අරෆා දිනය.

8- අරෆා දින උපවාසය තුළින් වසර දෙකක සුළු පාපයන්ට සමාව හිමි වේ.

9- අරෆාවෙහි රැඳී සිටින හාජිවරුන්ට එය උත්සව දිනයකි.

10- අරෆා දින කරනු ලබන ප්‍රාර්ථනා ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

11- නිරයට අයත් අයව අධිකව නිදහස් කරනු ලබන දිනයයි.

12- අරෆාවෙහි රැඳි සිටින්නන් පිළිබඳව අල්ලාහ් අහස් ගැබෙහි සිටින දේව දූතවරුන්ට ආඩම්බරයෙන් සිහි කරන දිනයයි.

13- අල්ලාහ් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත්කර තක්බීර් කියන දිනයයි.

14- අරෆාවෙහි රැඳී සිටීමකින් තොර හජ් යාඥාව නොපිළිගැනේ.

15- අරෆාවෙහි රැඳි සිටීම හජ් යාඥාවෙහි මූලික කුළුණු අතුරින් එකකි.

මෙම මාතෘකාවට අදාළ දේශණය නරඹන්න පහතින් ඇති මාතෘකාව මත click කරන්න.

උතුම්වූ අරෆා දිනයෙහි සුවිශේෂත්වයන්!

By: Abu Asma

www.yayuthumaga.com

 

One comment

  • Azmi

    හොද වැඩක් මේක නම් ඉස්ලාම් ගැන පැහැදිලි කිරීම් වත්මන් කාලයට අනිවාර්යයෙන් කල යුතු දෙයක්. මේක තව දුරටත් කරගන යන්න අල්ලාහ් ගෙ පිහිට ශක්තිය ලැබේවා ..

Leave a Reply to Azmi Cancel reply

Your email address will not be published.