විශාල කර බැලීම සදහා පින්තූර මත ඔබන්න

දෝවනය කළ යුතු ආකාරය:

 

 

 

 

 

 

සලාතය කළ යුතු අකාරය:

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *