ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි සමීන් නජාහි

www.yayuthumaga.com

2 thoughts on “අරාබි හෝඩියේ අකුරු ඉගෙන ගනිමු!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *