කවුද සහාබාවරුන් (මිතුරන්)?

2 comments

  • M.F.Ajward

    What do you say about this: There were 10,000 by the time Mecca was conquered and 70,000 during the Battle of Tabouk in 630. Some Muslims assert that they were more than 200,000 in number: it is believed that 124,000 witnessed the Farewell Sermon Muhammad delivered after making his last pilgrimage (hajj) to Mecca.

    • admin

      මුආද් ඉබ්නු ජබල් රලියල්ලාහු අන්හු, සෙයිද් ඉබ්නු සාබිත් රලියල්ලාහු අන්හු දෙදෙනා විස්තර කරන හාකිම් ග්‍රන්ථයෙහි පුවතක තබූක් සටනට 30,000 කට අධික සංඛ්‍යයාවක් සහභාගිවූ බව සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.