විවිධ මාතෘකා යටතේ පැවැත්වූ ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ආගමික දේශණ, ඔබද ශ්‍රවණය කරන අතර අන් අයවද දැනුවත් කරන්න. කෙනෙකු ලබන උතුම්ම සම්පත ආගමික දැනුමයි.

මාතෘකාව: විශ්වාසයේ පෙර ගමන්කරු නබි මිත්‍ර අබු බක්ර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමන්
දේශක: මව්ලවි සෆ්රාස් බයානි

ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් (ෆික්හ්) -02
ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි සෆරුල්ලාහ් (බහ්ජි)

මත්ද්‍රව්‍යයෙන් තොර සමාජයක්

දේශක: අස්හර් යූසුෆ්

අල්ෆාතිහා පරිච්ඡේදයෙහි විවරණය
දේශක: අස්හර් යූසුෆ්

රජබ් මාසයෙහි සුවිශේෂී යමක් කරන්නට තිබේද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *