සජීවීව පැවැත්වූ ආගමික දේශණ හා පැන සදහාවූ පිළිතුරු (V)

විවිධ මාතෘකා යටතේ පැවැත්වූ ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ආගමික දේශණ, ඔබද ශ්‍රවණය කරන අතර අන් අයවද දැනුවත් කරන්න. කෙනෙකු ලබන උතුම්ම සම්පත ආගමික දැනුමයි.

මාතෘකාව: විශ්වාසයේ පෙර ගමන්කරු නබි මිත්‍ර අබු බක්ර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමන්
දේශක: මව්ලවි සෆ්රාස් බයානි

ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් (ෆික්හ්) -02
ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි සෆරුල්ලාහ් (බහ්ජි)

මත්ද්‍රව්‍යයෙන් තොර සමාජයක්

දේශක: අස්හර් යූසුෆ්

අල්ෆාතිහා පරිච්ඡේදයෙහි විවරණය
දේශක: අස්හර් යූසුෆ්

රජබ් මාසයෙහි සුවිශේෂී යමක් කරන්නට තිබේද?

Leave a Reply

Your email address will not be published.