ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සඳහන් අල්ලාහ්ගේ දූතවරුන් 25 දෙනා (V)

Video: Rasim Mahroof Sahwi

Leave a Reply

Your email address will not be published.