දෝවනය හා බැඳුනු නීති රීතින් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 12-03-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 16.77 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-4.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 87.3 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *