දෛනික ප්‍රාර්ථනාවන්! (video)

මුස්ලිමෙකුගේ දෛනික ජීවිතයට අවශ්‍යය කරන ප්‍රාර්ථනාවන්. මෙම වැදගත් ප්‍රාර්ථනාවන් නිරතුරුව අපි පාරායනය කිරීම තුළින් අපේ ජීවිතයට ආලෝකය, සෞභාග්‍යය, සැනසීම, සැහැල්ලුව, නැවුම් බව, තව විවිධ ප්‍රයෝජන ලබාගත හැක. මෙම වැදගත් ප්‍රාර්ථනාවන් අපි ද කියන අතර අපේ දරුවන්ට ද උගන්වමු.

1- නින්දෙන් අවදිවීමෙන් පසු කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්:

https://www.youtube.com/watch?v=oPTu3BI1i_A&t=5s

2- ඇඳුම් අදිනවිට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්:

3- වැසිකිළියට ඇතුල්වන විට හා එයින් පිටත්වූ විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා:

4- දෝවනය ආරම්භයේ හා අවසානයේ කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා:

5- නිවසින් පිටත්වන විට හා ඇතුල්වන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා:

6- මස්ජිදය කරා ගමන් කරන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාව:

7- මස්ජිදයට ඇතුල්වන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාව:

8- මස්ජිදයෙන් පිටත්වන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාව:

9- අදාන් (බාංගු) සදහා පිළිතුරු හා අවසානයේ කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා:

10- සලාතයට ඇතුල්වීමත් සමග කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා:

11- රුකු: (නැමී සිටින) ඉරියව්වේ හා එයින් නැගිටීමෙන් පසු කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා:

12- සුජූද් ඉරියව්වේ හා ඒ දෙක අතර වාඩිවෙන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා:

13- අත්තහියියියාත්, සලවාත්, සලාම් දීමට පෙර කිව යුතු සෙසු ප්‍රාර්ථනා:

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්
නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය
ඉදිරිපත් කිරීම: අස්හර් යූසුෆ්

Leave a Reply

Your email address will not be published.