ආරක්ෂාව පතා අල්ඉහ්ලාස් (112), අල්ෆලක් (113), අන්නාස් (114) පරිච්ඡේද පාරායනය කරමු!

මෙම පරිච්ඡේද වල සුවිශේෂත්වයන් පිළිබඳ දැනගනිමු:

1- උක්බතිබ්නු ආමිර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා විස්තර කරයිඃ “මෙම රාත්‍රියෙහි පහළ වූ සමහර පාඨයන් (ඔබට දන්නවාද?) එවැනි (සුවිශේෂිවූ පාඨ) මේ වන තෙක් පහළ වූයේ නැත යනුවෙන් පවසා, එය නම් “කුල් අඌදූ බිරබ්බිල් ෆලක්, කුල් අඌදූ බිරබ්බින්නාස්, පරිච්ඡෙදයන් වේ” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ්‍රයඃ මුස්ලිම් 814).

2- “නබි (ﷺ) තුමන් ජින් හා මිනිස් ඇස්වහෙන් (විවිධ ප්‍රාර්ථනා මගින්) ආරක්ෂාව පතමින් සිටියහ, නමුත් මෙම මුඅව්විදාත් (අල්ෆලක් (113), අන්නාස් (114) පරිච්ඡේද පහළ වීමත් සමග ආරකෂාව පතා ප්‍රාර්ථනා කළ වෙනත් ක්‍රම අත්හැර මෙය තෝරාගත්හ” (වාර්තා කරන්නේඃ අබූ සඊදූල් කුද්රි (රලි) තුමා, මූලාශ්‍ර: තිර්මිදි 1984, නසායී 5399, ඉබ්නු මාජා 3502, සහීහ් අල් ජාමිඋ 4902).

3- අල්ඉහ්ලාස් 112 අල්ෆලක් (113), අන්නාස් (114) උදෑසන හා සවස තුන් වරක් ඔබ පාරායනය කරන විට එය ඔබේ සියළු කාර්්‍යයන් සඳහා ප්‍රමාණවත් වෙයි යනුවෙන් අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු හුබෙයිබ් රලියල්ලාහු අන්හු අමතා පැවසූහ. (තිර්මිදි 3575).

4- සෑම සලාතයකින් පසුවම මුඅව්විදාත් පරිච්ඡේද පාරායනය කිරීමට මට අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා නියෝග කළේය යනුවෙන් උක්බතිබ්නු ආමිර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා විස්තර කරයි. (ග්‍රන්ථය: අහ්මද් 17826).

5- අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා මට මෙසේ පවසා සිටියේය ඔබ පාරායනය කරන පරිච්ඡෙද අතුරින් අල්ලාහ් ඉතා ප්‍රිය කරන තවත් ඔහු ඉදිරියේ සම්පූර්ණවූ (බලගතු) පරිච්ඡේද දෙක නම් අල්ෆලක් , අන්නාස් වේ. (විස්තර කරන්නේ: උක්බතිබ්නු ආමිර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, අහ්මද් 17454).

6- ජනතාව පාරායනය කරන ශ්‍රේෂ්ඨවු පරිච්ඡේද දෙකක් ඔබට උගන්වන්නද? යනුවෙන් අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා මාගෙන් විමසා සිටියේය. එසේය යනුවෙන් මා පවසා සිටියෙමි. එවිට අල්ෆලක්, අන්නාස් පරිච්ඡෙද පාරායනය කර පෙන්වූහ. පසුව සලාතය සදහා ඉකාමත් කියනු ලැබිනි. එම සලාතයෙහි අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා මෛ පරිච්ඡෙද පාරායනය කළෙය්. පසුව මට ඔබ නින්දට යන විටත්, නින්දෙන් අවදිවන විටත් මෙම පරිච්ඡේද දෙක පාරායනය කරන්න යනුවෙන් පැවසූහ. (විස්තර කරන්නේ: උක්බතිබ්නු ආමිර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, අහ්මද් 17335)

7- ආරක්ෂාව පැතීම සදහා ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨවූ කරුණක් ඔබට උගන්වන්නද? යනුවෙන් අල්ලාහ්ගේ දූතවරාය මාගෙන් විමසූ විට මා එසේය යනුවෙන් පැවසුවෙමි. එවිට අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා මට අල්ෆලක්, අන්නාස් පරිච්ඡෙද බව පවසා සිටියේය. (විස්තර කරන්නේ ඉබ්නු ආබිස් රල්යල්ලාහු අන්හු තුමා, අහ්මද් 17336).

8- රෝගාතුරවූ අවස්ථාවල අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා අල්ඉහ්ලාස් 112 අල්ෆලක් (113), අන්නාස් (114) මෙම මුඅව්විදාත් පරිච්ඡේද පාරායනය කර තම දෙඅත්ලෙහි පිඹ ශරීරයෙහි පිරිමදින්නේය. (විස්තර කරන්නේ ආයිෂා රලියල්ලාහු අන්හා, බුහාරි 4728).

9- සෑම රාත්‍රියකම නින්දට යන විට තම දෙඅත්ලෙහි පිඹ අල්ඉහ්ලාස් 112 අල්ෆලක් (113), අන්නාස් (114) මෙම මුඅව්විදාත් පරිච්ඡේද පාරායනය කර මුළු සිරුරේම අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා තුන් වරක් පිරිමදින්නේය. (විස්තර කරන්නේ: ආයිෂා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය, බුහාරි 3575).

කොරෝනා වසංගතය පැතිරී මුළු ලෝකයේම බියට පත්වී සිටින මෙවන් මොහොතක එයින් ආරක්ෂාවීම සදහා ගත යුතු සියළු ක්‍රියා මාර්ග අපි ගත යුතුය. සෞඛ්‍යයමය වශයෙන්, ආධ්‍යයාත්මික වශයෙන් අල්ලාහ් කෙරෙහි සම්පූර්ණ විශ්වාසය තබා ඔහු වෙතට යොමු වෙමු. ඉහත සදහන් පරිච්ඡේද පාරායනය කරමින් සියළු උවුදුරුවලින් අල්ලාහ්ගෙන් ආර්ක්ෂාව පතමු.

By: Azhar Yoosuf
www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.