නපුරෙන් හා වසංගත රෝගවලින් ආරක්ෂාවීමට නබි (ﷺ) තුමන්ගේ මඟ පෙන්වීම් කිහිපයක්!

නපුරෙන් හා වසංගත රෝගවලින් ආරක්ෂාවීමට නබි (ﷺ) තුමන්ගේ මඟ පෙන්වීම් කිහිපයක්!

කතෘ: නාජි අල්අර්ෆජ්
පරිවර්තනය: මව්ලවි අකීල් මුහම්මද් අමීන්

කියවීම සඳහා පහළින් ඇති Link එක මත Click කරන්න

නබිතුමාගේ මඟපෙන්වීම් කිහිපයක්

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.