ඉස්ලාම් හි ඇති වැදගත් කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

කතෘ:

අෂ්ෂෙයික් අබ්දුර් රහ්මාන් අස්සඅදි

සිංහල:

අනුවාදය මාහිර් රම්ඩීන්

සෝදුපත් කියවීම:

මුහම්මද් ආසාද්

පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link එක click කරන්න

ඉස්ලාම් හි ඇති වැදගත් කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Leave a Reply

Your email address will not be published.