පරිච්ඡේදය 114 – අන්නාස් (මිනිස්සු)

මක්කි – වැකි 6

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

مَلِكِ النَّاسِ

إِلَهِ النَّاسِ

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

114:1,2,3,4. ‘මිනිසුන්ගේ 10ස්වාමියාද, මිනිසුන්ගේ රජුද, මිනිසුන්ගේ (සැබෑ) 16නැමදුමට අයත් කෙනා ලෙසද සිටින්නා හමුවෙහි,  සැඟ වී සිට නපුරු සිතීම් ඇති කරන්නාගේ නපුරෙන් මම ආරක්ෂාව පතමි’ යි (නබි) ඔබ පවසන්න!


الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

114:5. ඔහු මිනිසුන්ගේ සිත්වල සැක ඇති කරයි.


مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

114:6. (මෙවැන්නෝ) ජින්වරුන් අතරෙහිද මිනිසුන් අතරෙහිද සිටිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *