පරිච්ඡේදය 113 – අල්ෆලක් (අළුයම)

පරිච්ඡේදය 113 – අල්ෆලක් (අළුයම)

පරිච්ඡේදය – 113

අල්ෆලක් (අළුයම)

මක්කි – වැකි 5

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

113:1,2.  මම අළුයමෙහි 10ස්වාමියා හමුවෙහි, ඔහු මැවූ දේවල නපුරෙන් ආරක්ෂාව පතමි යි (නබි) ඔබ පවසන්න!


وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

113:3. තවද, අන්ධකාරය පැතිරෙන කල ඇති වන රාත්‍රියෙහි නපුරෙන්ද,


وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

113:4. ගැටවල පිඹින ස්ත්‍රීන්ගේ නපුරෙන්ද,


وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

113:5. තවද ඊර්ෂ්‍යාකාරයා ඊර්ෂ්‍යා  කරන කල ඇති වන නපුරෙන්ද (මම ආරක්ෂාව පතමි යි නබි ඔබ පවසන්න!)

Leave a Reply

Your email address will not be published.