පරිච්ඡේදය 112 – අල්ඉහ්ලාස් (පිරිසිදු චේතනාව)

පරිච්ඡේදය 112 – අල්ඉහ්ලාස් (පිරිසිදු චේතනාව)

පරිච්ඡේදය – 112

අල්ඉහ්ලාස් (පිරිසිදු චේතනාව)

මක්කි – වැකි 4

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

112:1. 1අල්ලාහ් එක්කෙනෙකුමය යි (නබි) ඔබ පවසන්න!


اللَّهُ الصَّمَدُ

112:2. 1අල්ලාහ් (කිසිදු) අවශ්‍යතාවයක් නොමැත්තාය.


لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

112:3. ඔහු (කිසිවෙකුව) ප්‍රසූත කළේද නැත. ඔහු (කිසිවෙකුගෙන්) ප්‍රසූත වූයේද නැත.


وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

112:4. තවද, ඔහුට සමානව කිසිවෙකුද නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.