පරිච්ඡේදය 111 – අල්ලහබ් (ගිනිදැල්ල)

පරිච්ඡේදය – 111 අල්ලහබ් (ගිනිදැල්ල)

මක්කි – වැකි 5

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

111:1. අබූලහබ්ගේ දෑතම විනාශයට පත්වේවා! තවද ඔහුද විනාශයට පත්වේවා!


مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

111:2. ඔහුගේ සම්පත් හෝ ඔහු උපයාගත් දේ හෝ ඔහුට කිසිම ඵලක් ලබා නොදුන්නේය.


سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

111:3,4. ඔහුද, දර උසුලන ඔහුගේ බිරියද ගිනිදැල්වලින් යුත් 21නිරයෙහි ඇතුළුවන්නෝය.


فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

111:5. ඇයගේ ගෙලෙහි ඉඳි ගස් කෙඳිවලින් ඇඹරූ කඹය තිබෙන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.