පරිච්ඡේදය – 109
අල්කාෆිරූන් (ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ)
මක්කි – වැකි 6

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

109:1. (ඕ:නබි!) ඔබ පවසන්න! 12ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්වරුනි!


لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

109:2. ඔබලා 16නැමදුම් කරන දේවලට මම 16නැමදුම් නොකරන්නෙමි.


وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

109:3. තවද, මා 16නැමදුම් කරන්නාව ඔබලා නොනමදින්නන්ය.


وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ

109:4. ඔබලා 16නැමදුම් කරන දේවලට මම 16නැමදුම් කරන්නාද නොවෙමි.


وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

109:5. තවද, මා 16නැමදුම් කරන්නාව ඔබලා නොනමදින්නන්ය.


لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

109:6. ඔබලාට ඔබලාගේ ධර්මය; මට මාගේ ධර්මය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *