පරිච්ඡේදය 107 – අල්මාඌන් (අල්ප ද්‍රව්‍ය)

පරිච්ඡේදය – 107

අල්මාඌන් (අල්ප ද්‍රව්‍ය)

මක්කි – වැකි 7

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

107:1. (ඕ:නබි!) ඔබ 9විනිශ්චය දිනය බොරු කරන්නාව බැලුවෙහිද?


فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ

107:2. ඔහුම අනාථ දරුවාව එළවා දමයි.


وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

107:3. ඔහු දුප්පතුන්ට ආහාර ලබාදීමට (අන් අයව) නොපොළඹවන්නේය.


فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ

الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

107:4,5. තමන්ගේ ‘7සලාතයෙ’හි නොසැළකිලිමත්ව සිටින 7සලාතය ඉටු කරන්නන්ට විපතමය!


الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ

107:6. ඔවුන් (අන් අයට) පෙන්ව(නු පිණිස 7සලාතය ඉටු කර)න්නන්ය.


وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

107:7. තවද ඔවුහු අල්ප ද්‍රව්‍යයක්ද (අන් අයට නොදී) වළක්වාගනිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published.