පරිච්ඡේදය 102 – අත්තකාසුර් (අධිකව ඉපැයීම)

පරිච්ඡේදය – 102

අත්තකාසුර් (අධිකව ඉපැයීම)

මක්කි – වැකි 8

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

102:1,2. ඔබලා සොහොන් මුණගැසෙන තෙක්, අධිකව ඉපැයීමේ ආශාව ඔබලාව නොසැළකිල්ලට පත් කළේය.


كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

102:3. එසේ නොව, ඔබලා (මෙහි විපාකය ගැන) දැනගන්නෙහුය.


ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

102:4. පසුවද එසේ නොවේ! ඔබලා (මෙහි විපාකය ගැන) දැනගන්නෙහුය.


كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

102:5. එසේ නොව! ඔබලා වඩාත් හොඳින් දන්නේ නම් (එය ඔබලාව නොසැළකිලිමත් තත්ත්වයට පත් කර නොතිබෙන්නේය.)


لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ

102:6. නියතව, ඔබලා 21නිරය දකින්නෙහුය.


ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ

102:7. පසුවද ඔබලා එය වඩාත් ස්ථීරව දකින්නෙහුය.


ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

102:8. පසුව, 9එම දිනයෙහි නියතව ඔබලා දායාදයන් ගැන ප්‍රශ්න කරනු ලබන්නෙහුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.