පරිච්ඡේදය – 95

අත්තීන්  (අත්තික්කා)

මක්කි – වැකි 8

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

95:1. අත්තික්කා කෙරෙහිද, ඔලිව් කෙරෙහිද දිවුරා පවසමි!


وَطُورِ سِينِينَ

95:2. ‘තූර්සිනායි’ කන්ද කෙරෙහි දිවුරා පවසමි!


وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

95:3. අභය ලබාදෙන මෙම නගරය කෙරෙහි දිවුරා පවසමි!


لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

95:4. නියතව අපි මිනිසාව ලක්ෂණ හැඩයෙහි මැව්වෙමු.


ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

95:5. පසුව. අපි ඔහුව පහත් තත්ත්වයේ වූවන්ගෙන් වඩාත් පහත් තත්ත්වයේ වූවෙකු ලෙස කළෙමු.


إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

95:6. (නමුත්) කවරහු 6විශ්වාස කර, යහකම් කළෝද ඔවුන්ව හැරය. ඔවුනට නිමක් නැති 37කුලිය ඇත.


فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ

95:7. (ඕ:මිනිසා!) මෙයට පසුවද, 9විනිශ්චය දිනය 49බොරු කිරීමට ඔබව පෙළඹවූයේ කුමක්ද?


أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

95:8. 1අල්ලාහ් විනිශ්චය ලබාදෙන්නන් අතරින් වඩාත් හොඳ විනිශ්චයකරුවා නොවේද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *