පරිච්ඡේදය 91 – අෂ්ෂම්ස් (සූර්යයා)

පරිච්ඡේදය – 91

අෂ්ෂම්ස් (සූර්යයා)

මක්කි – වැකි 15

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

91:1. සුර්යයා කෙරෙහිද, එහි දීප්තිය කෙරෙහිද  දිවුරා පවසමි!


وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا

91:2. එය පසුපසින් නොනැවතී පැමිණෙන චන්ද්‍රයා කෙරෙහි දිවුරා පවසමි!


وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا

91:3. එය පිටත පෙන්වන දවාල කෙරෙහි දිවුරා පවසමි!


وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

91:4. එය වසාගන්නා රාත්‍රිය කෙරෙහි දිවුරා පවසමි!


وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا

91:5. අහස කෙරෙහිද, එය සැකසූකෙනා කෙරෙහිද දිවුරා පවසමි!


وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا

91:6. පොළොව කෙරෙහිද, එය එලූ කෙනා කෙරෙහිද දිවුරා පවසමි!


وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

91:7. ආත්මාව කෙරෙහිද, එය නිසියාකාරව නිර්මාණය කළ කෙනා කෙරෙහිද දිවුරා පවසමි!


فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

91:8. පසුව ඔහු, එයට එහි අයහකම් ගැනද යහකම් ගැනද වැටහීමක් ඇති කළේය.


قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

91:9. එය පවිත්‍ර කරගත් කෙනා නියතව ජය ලැබුවේය.


وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

91:10. එය අපවිත්‍ර කළ කෙනා නියතව පාඩුව ලැබුවේය.


كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

91:11. ‘සමූදු’ සමූහයා තමන්ගේ සීමාව ඉක්මවීම් හේතුවෙන් (8සාලිහ් නබිවරයාව) 49බොරු කළහ.


إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا

91:12. ඔවුන්ගෙන් වඩාත් අභාග්‍යවන්තයා ඉදිරියට පැමිණි කල,


فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

91:13. 1අල්ලාහ්ගේ 8දූතයා (වන සාලිහ් නබි) ඔවුන් හමුවෙහි, ‘1අල්ලාහ්ගේ ඔටු දෙණවද, ඌ ජලය බීමද (හැර දමන්නැ)’ යි පැවසුවේය.


فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا

91:14. ඔවුහු ඔහුව 49බොරු කර, ඌව කපා දැමූහ. එහෙයින්, ඔවුන්ගේ පව හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ 10ස්වාමියා ඔවුන් කෙරෙහි වධ වේදනාව පහළ කර ඔවුන්ව සහමුළින්ම විනාශ කර, සමතලා කළේය.


وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

91:15. තවද එහි ප්‍රතිඵලය ගැන ඔහු බිය නොවන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.