පරිච්ඡේදය 1 – අල් ෆාතිහා (ආරම්භය)

පරිච්ඡේදය  1 – අල් ෆාතිහා (ආරම්භය)

පරිච්ඡේදය – 1

 අල් ෆාතිහා (ආරම්භය)

මක්කී – වැකි 7


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين

1:1 සියලු  ප්‍රශංසා, සකල ලෝකයටම 10ස්වාමියා වූ 1අල්ලාහ්ටමය.


الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ

1:2 (ඔහු) 1අසීමිත කරුණාවන්තයාය; 1අසම දයාවන්තයාය.


مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

1:3 9විනිශ්චය දිනයෙහි අධිපති(ද ඔහුමය.)


إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

1:4 (ඕ: 1අල්ලාහ්!) අපි ඔබටම 16නමදිමු. ඔබගෙන්ම උදවු පතමු.


اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

1:5 ඔබ අපව 4සෘජු මඟෙහි යවනු මැනවි!


صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

1:6,7 (එය) ඔබ කවුරුන් කෙරෙහි ආශිංෂණය පිරිනැමුවෙහිද  ඔවුන්ගේ මඟය. (එය ඔබගේ) කෝපයට

ලක්වූවන්ගේද නොමඟ ගියවුන්ගේද මඟ නොවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.