ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය කියවීම සඳහා තවද එය ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා පහළින් ඇති link මත click කරන්න. අන් අයට ද මෙය දන්වා යහපත ලබාගන්න.

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනය

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ සොයන්න

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනය FRCS එළිදැක්වීමකි

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනය එළිදැක්වීම අර්රබ්වා මධ්‍යයස්ථානය

අල්කුර්ආන් පරිවර්තනය (mp3)

 

One thought on “ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනය”
  1. Assalamu alaikum
    brother can you try to put your quran translation in the google play store .there are no any copy paste App?
    jazakallahuhaira
    your truly brother
    ylm kamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *