ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනය

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය කියවීම සඳහා තවද එය ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා පහළින් ඇති link මත click කරන්න. අන් අයට ද මෙය දන්වා යහපත ලබාගන්න.

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනය

 

අල්කුර්ආන් පරිවර්තනය (mp3)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.