නබි වදන් හතළිහ 1- 27 දක්වාවූ හදීස් (Audio)

නබි වදන් හතළිහ 1- 27 දක්වාවූ හදීස්
ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ්
කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්
නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

1. චේතනාව ක්‍රියාවන්ගේ මුල වේ
2. දහමෙහි අඩිතාලම්
3. ඉස්ලාම් දහමෙහි කුළුණු
4. කලලයේ වර්ධනය
5. දහමේ නමින් නූතන දේ තහනම්
6. සැකයෙන් බැහැර වෙමු
7. දහම යනු අවංකබවයි
8. මුස්ලිමෙකුගේ රුධිරය හා ධනය පරිශුද්ධයි
9. අධිකව ප්‍රශ්ණ ඇසීමෙන් වළකින්න
10. ප්‍රාර්ථනා පිළිගනු ලැබීමට නම්
11. සැකයයෙන් තොර දේ පිහිටා සිටින්න
12. ප්‍රයෝජනවත් දේට යොමුවෙන්න
13. විශ්වාසයෙහි සම්පූර්ණ බව
14. මුස්ලිමෙකුගේ රුධිරය හෙළන්නට හැකි අවස්ථා
15. ආගන්තුක සත්කාර
16. කෝප නොවන්න
17. සතුන් කෙරෙහි කරුණාව
18. උසස් චර්යාවන්
19. නියමය පිළිබදවූ විශ්වාසය 
20. ලැච්ජාව විශ්වාසයෙනි
21. දහමෙහි ස්ථීරභාවය
22. ස්වර්ගයට මග
23. යහපතෙහි උල්පත
24. අල්ලාහ්ගේ උසස් භාග්‍යයන්
25. අල්ලාහ් සිහි කිරීමේ මහිමය
26. යහපත සදහාවූ අනන්ත මාර්ග
27 පිං, පව් යනු කුමක්ද?

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.