ඔබේ ජීවිතයට අවශ්‍යය කරන දෛනික ප්‍රාර්ථනාවන්! (Audio)

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්
නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය
ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ්

1- නින්දෙන් අවදිවීමෙන් පසු කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්
https://www.youtube.com/watch?v=oPTu3BI1i_A&t=5s

2- ඇඳුම් අදිනවිට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්
https://www.youtube.com/watch?v=ac-qf14Jnrk

3- වැසිකිළියට ඇතුල්වන විට හා එයින් පිටත්වූ විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා
https://www.youtube.com/watch?v=zSdNSf_ps6U

4- දෝවනය ආරම්භයේ හා අවසානයේ කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා
https://www.youtube.com/watch?v=bnIeevcSlVc

5- නිවසින් පිටත්වන විට හා ඇතුල්වන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා
https://www.youtube.com/watch?v=-rENzI3Ni08

6- මස්ජිදය කරා ගමන් කරන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාව
https://www.youtube.com/watch?v=ih7OzU36NCY

7- මස්ජිදයට ඇතුල්වන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාව
https://www.youtube.com/watch?v=OKgza46soOE

8- මස්ජිදයෙන් පිටත්වන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාව
https://www.youtube.com/watch?v=iKCiVG6iP7w

9- අදාන් (බාංගු) සදහා පිළිතුරු හා අවසානයේ කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා
https://www.youtube.com/watch?v=nJOnL2u40MM

10- සලාතයට ඇතුල්වීමත් සමග කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා
https://www.youtube.com/watch?v=c6j5MXzt_QY

11- රුකු: (නැමී සිටින) ඉරියව්වේ හා එයින් නැගිටීමෙන් පසු කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා
https://www.youtube.com/watch?v=nvUENLJGeX0

12- සුජූද් ඉරියව්වේ හා ඒ දෙක අතර වාඩිවෙන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා
https://www.youtube.com/watch?v=W7izZDLIHoo

13- අත්තහියියියාත්, සලවාත්, සලාම් දීමට පෙර කිව යුතු සෙසු ප්‍රාර්ථනා
https://www.youtube.com/watch?v=pLYGJG-mK2Y

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.