මුස්ලිමෙකු අනිවාර්්‍යයෙන් දැන සිටිය ඉස්ලාමීය ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ඉතා සරලව ප්‍රශ්නෝත්තර ආකාරයට විස්තර කෙරේ. ප්‍රශ්න 54 ක් හා එයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙය සකසා ඇත.

ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි සෆ්රාස් නව්ෆල්
කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්
නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය
පහතින් ඇති link එක මත click කළ විට ඒ හා සම්බන්ධව ඇති අනෙකුත් video ද නැරඹිය හැක.
www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *