ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය

ආගමික හා සංස්කෘතික අධ්‍යයන සංසදය (FRCS)

කියවීම සඳහා පහළින් ඇති Link එක මත Click කරන්න

අල්කුර්ආන් සිංහල පරිවර්තනය

Leave a Reply

Your email address will not be published.