ඔබේ ජීවිතයට අවශ්‍යය කරන දෛනික ප්‍රාර්ථනාවන්! (Audio)

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්
නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය
ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ්

1- නින්දෙන් අවදිවීමෙන් පසු කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්
https://www.youtube.com/watch?v=oPTu3BI1i_A&t=5s2- ඇඳුම් අදිනවිට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්

3- වැසිකිළියට ඇතුල්වන විට හා එයින් පිටත්වූ විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා

4- දෝවනය ආරම්භයේ හා අවසානයේ කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා

5- නිවසින් පිටත්වන විට හා ඇතුල්වන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා

6- මස්ජිදය කරා ගමන් කරන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාව

7- මස්ජිදයට ඇතුල්වන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාව

8- මස්ජිදයෙන් පිටත්වන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාව

9- අදාන් (බාංගු) සදහා පිළිතුරු හා අවසානයේ කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා

10- සලාතයට ඇතුල්වීමත් සමග කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා

11- රුකු: (නැමී සිටින) ඉරියව්වේ හා එයින් නැගිටීමෙන් පසු කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා

12- සුජූද් ඉරියව්වේ හා ඒ දෙක අතර වාඩිවෙන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා

13- අත්තහියියියාත්, සලවාත්, සලාම් දීමට පෙර කිව යුතු සෙසු ප්‍රාර්ථනා

14- සලාතය අවසානයේ (සලාම් කීමෙන් පසු) කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාවන්

15- ඉස්තිකාරා සලාතයේ ප‍්‍රාර්ථනාව

16- උදේ සවස කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව

17- නිදාගැනීමට පෙර කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනා

18- රාත‍්‍රි නින්දේදී පැත්තකට ඇලිවී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව

 

19- නින්දේදී තිගැස්සීමකට හෝ බියවීමකට මුහුණ දුන් විට

20- හොඳ හෝ නරක හීනයක් දුටුවිට කළ යුතු දේ 

21- විත්ර් (සලාතයේ) කුනූත්හි කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව

22- දුක හා ශෝකය නැතිකර ගැනීමට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව

23- කරදර නැතිකර ගැනීමට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව

24- විරුද්ධවාදීන් හා බලධාරීන් හමුවීමේදී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව

Leave a Reply

Your email address will not be published.