පාඩම: අල්කුර්ආන් අර්ථ විවරණය (තෆ්සීර්) Video

අල්බලද් (90) පරිච්ඡේදයේ සිට අන්නාස් (114) පරිච්ඡේදය දක්වාවූ අර්ථ විවරණය

ඉදිරිපත් කිරීමඃ මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ්

01- අල්බලද් (90)පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය:
02- අෂ්ෂම්ස් (91)පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය:
03- අල්ලෙයිල් (92)පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය:
04- අල්ලුහා (93)පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය:
05- අෂ්ෂර්හ් (94)පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය:

06- අල් අලක් (96) හා අත්තීන් (95) පරිච්ඡේදයන්හි අර්ථ විවරණය:

https://www.youtube.com/watch?v=4pdK5hq8xOU

07- අල්කද්ර් (97) හා අල් අලක් (96) පරිච්ඡේදයන්හි අර්ථ විවරණය:

08- අල්බයියිනා පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවිරණය: (98):

09- අස්සිzල්සාzල් 99) පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවිරණය:

10- අල්ආදියාත් (100) පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවිරණය:

11-අල්කාරිආ (101) පරිච්ඡේදයෙහිඅර්ථ විවරණය

12- අත්තකාසුර් (102) පරිච්ඡේදයෙහිඅර්ථ විවරණය

13- අල්අස්ර් (103) පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය:

14- අල්හුමසා (104) පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය:

15- අල්කුරෙයිෂ් (106) හා අල්ෆීල් (105) පරිච්ඡේදයන්හි විවරණය:

16- අල්මාඌන් පරිච්ඡෙදයෙහි අර්ථ විවරණය (107):

17- අල්කව්සර් පරිච්ඡෙදයෙහි අර්ථ විවරණය (108):

18-අල්කාෆිරූන් පරිච්ඡේදයේ අර්ථ විවරණය (109):

19- අන්නස්ර් පරිච්ඡේදයේ අර්ථ විවරණය (110):

20- අල්මසද් පරිච්ඡේදයේ අර්ථ විවරණය (111):

21- අල් ඉහ්ලාස් පරිච්ඡේදයේ අර්ථ විවරණය (112):

22- අල්ෆලක් පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය (113):

23- අන්නාස් පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය 114:

Leave a Reply

Your email address will not be published.