ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ පරිච්ඡේද 24ක අර්ථ විවරණය!

සලාතයෙහි බහුලව පාරායනය කරන කුඩා පරිචේඡේද, එහි අර්ථය අවබෝධ කර පාරායනය කිරීමට මෙම දේශණ නරඹන්න, අන් අය සමගද බෙදා ගැනීමට අමතක නොකරන්න.

අල්ෆාතිහා පරිච්ඡේදය ඇතුළුව අල්බලද් (90) පරිච්ඡේදයේ සිට අන්නාස් (114) පරිච්ඡේදය දක්වාවූ අර්ථ විවරණය

ඉදිරිපත් කිරීමඃ මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ්

නැරඹීම සඳහා මාතෘකාව මත click කරන්න

01- අල්ෆාතිහා පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය

18- අල්කව්සර් පරිච්ඡෙදයෙහි අර්ථ විවරණය (108)

19-අල්කාෆිරූන් පරිච්ඡේදයේ අර්ථ විවරණය (109)

20- අන්නස්ර් පරිච්ඡේදයේ අර්ථ විවරණය (110)

21- අල්මසද් පරිච්ඡේදයේ අර්ථ විවරණය (111)

22- අල් ඉහ්ලාස් පරිච්ඡේදයේ අර්ථ විවරණය (112)

23- අල්ෆලක් පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය (113)

24- අන්නාස් පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය 114

2 comments

  • Mashaallah alhamdulillah 🤲🤲 its very nice to read about our quran i wish more to know about more surah’s translation and etc…..🤲💖i have many friends to send (අර්ථ විවරන) may allah bless all of us🤲🤲🤲🤲💖

  • Nehalapushpa

    Jazak Allah khairan

Leave a Reply to nehalapushpa Cancel reply

Your email address will not be published.