ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කිරීම සඳහාවූ පුහුණුව (Video)

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය නිසි අයුරින් පාරායනය කිරීම සඳහාවූ පුහුණුව

ඉදිරිපත් කිරීම අෂ්ෂෙයික් ඉර්ෂාද් මව්ලානා මදනි

1- පාඩම:

2- පාඩම:

3- පාඩම:

4- පාඩම:

5- පාඩම:

පාඩම – 06:

පාඩම – 07:

Leave a Reply

Your email address will not be published.