රමළාන් හා උපවාසය පිළිබඳ දේශණ!

දේශණය නැරඹීම සඳහා මාතෘකාව මත click කරන්න

දේශක මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ්

1- උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකුට පොදුවේ මතුවන සමහර ගැටළු

5- උපවාසයෙහි වැදගත්කම!

Leave a Reply

Your email address will not be published.