විවිධ මාතෘකා යටතේ පවත්වනු ලැබූ ආගමික දේශන 150ක්

විවිධ මාතෘකා යටතේ පවත්වනු ලැබූ ආගමික දේශන 150ක්
දේශකඃ මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ්

ඔබ නරඹ අතර අන් අය සමගද බෙදා ගන්න

දේශන නැරඹීම සඳහා මාතෘකා මත click කරන්න

1- දුෂ්ඨ ෂෙයිතාන්ගෙන් ආරක්ෂාව පැතිය යුතු අවස්ථා කිහිපයක්

2- එන්න අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු

3- අල්ලාහ් සිටින්නේ කා සමගද؟

4- අල්ලාහ්ගේ අලංකාරවූ නාමයන් පිළිබඳ දැනගනිමු

65- අල්අන්ආම් පරිච්ඡේදයෙහි සඳහන් 10 පනත

66- ෆජ්ර් සලාතයෙහි වැදගත්කම

95- දුකට හා පීඩාවට පත්වූ විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්

96- යහපත හා අයහපත සම නොවෙයි!

97- දුල්හජ් මස මුල් දින දහයෙහි කළ යුතු යහපත් ක්‍රියාවන්

98- ඉබ්රාහීම් අලෙයහිස්සලාම් තුමන්ගේ උතුම්වූ ආදර්ශයෙන් බිඳක්

126- අපූරු සිදුවීමක්!

127- දුගීන්ට පිහිට වෙමු!

128- අපි සිටින දුල් කඃදා මාසය පිළිබඳ දැනගනිමු!

129- අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා නියෝග කළ කරුණු තුන!

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.