දුල්කඃදා මාසය පිළිබඳ කෙටියෙන් (video)

අපි මේ සිටින දුල්කඃදා මාසය පිළිබඳ දැනගත යුතු කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳ මෙම කෙටි දේශණය තුළින් විස්තර කෙරේ. ඔබ නරඹන අතර අන් අය සමගද බෙදා ගැනීමට අමතක නොකරන්න.

දේශණය නැරඹීම සඳහා මාතෘකාව මත click කරන්න

අපි සිටින දුල් කඃදා මාසය පිළිබඳ දැනගනිමු!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.